NOVOKljučne informacije o kolačićima na našim stranicama. Pročitajte više OVDE SADA.

Ako ne preduzmete ništa, to će se tretirati kao prihvatanje kolačića.

Zatvori

OK

OKCancel

Thank you

Close

Uslovi upotrebe aplikacije

Procitao sam i prihvatam Uslove upotrebe aplikacije

U saglasnosti sa važećim propisima o zaštiti ličnih podataka, ovim putem dajete saglasnost L’Oreal Adria d.o.o, Zagreb, Zavrtnica 17 (dalje: “Vichy”), može prikupljati I obrađivati Vaše lične podtake koje ste uneli prilikom registracije. Ovim putem ste takođe informisani da se Vaši lični podaci uključujući i Vaše  fizičke karakteristike i lik, I bilo kakav Korisnički sadržaj, kako je dalje definisan,  koji se sakupljaju ovim putem automatski obrađuju i da će se obrađivati samo od strane Vichyja  u svrhu Vaše registracije i/ili Vašeg korišćenja Aplikacije. Prihvatate i slažete se da Vaši lični podaci (uključujući Vaše fotografije) mogu biti ustupljeni radi obrade na naše treće ugovorne strane i pružaoce usluga koji rade sa nama za potrebe pružanja usluga koje se odnose na Aplikaciju i/ili Rezultat. Vichy se obavezuje da usvakom trenutku očuva poverljivost ličnih podataka poslatih od strane Korisnika u okviru korišćenja Aplikacije.

Vaši lični podaci mogu biti korišćeni u marketinške i PR svrhe. Imate pravo da bilo kada zahtevate  pristup, ispravku i brisanje Vaših ličnih podataka, putem slanja e-maila sa dokazom Vašeg identiteta, na sledeću e-mail adresu: info.rs@vichysupport.com. Takođe imate pravo da u bilo kom trenutku povučete ovako datu saglasnost. Povlačenje saglasnosti imaće za posledicu nemogućnost daljeg korišćenja Aplikacije i/ili učešća u Programu.

Pristup krajnjeg korisnika i korišćenje Aplikacije Dijagnoze za idealnu kožu 

Pristup krajnjeg korisnika i korišćenje Aplikacije Dijagnoze za idealnu kožu
Ova Aplikacija razvijena i podržana od strane COSMETIQUE ACTIVE INTERNATIONAL za njen brend VICHY je kreativno delo zaštićeno zakonom o intelektualnoj svojini. Da bi koristio ovu Aplikaciju, Korisnik u potpunosti prihvata slaganje sa ovim Odredbama i Uslovima.

1. Definicije

U svrhu ovog teksta:

,,VICHY' ili ,,mi" ili ,,naš" podrazumeva vlasnika Platforme koji je naznačen u Uslovima korišćenja platforme.

,,Aplikacija" podrazumeva ,,Dijagnozu za idealnu kožu", virtuelno dijagnostičko sredstvo koje nudi Platforma.

,,Sadržaj aplikacije" podrazumeva komponente i sadržaje koje nudi Aplikacija i/ili koji su u Aplikaciju uključeni (posebno ali bez ograničenja, sadržaje u vezi sa kozmetičkim proizvodima, softverski kod).

,,Licenca" podrazumeva dozvolu obezbeđenu korisniku u saglasnosti sa ovim Odredbama i Uslovima.

,,Platforma" podrazumeva VICHY platforme (npr: websajt, aplikacije za smart telefone i/ili tablete, itd.) na kojima je Aplikacija dostupna.

,,Rezultat" podrazumeva Korisnički sadržaj izmenjen i/ili obrađen od strane Aplikacije ili u vezi sa Aplikacijom.

,,Korisnik" ili ,,vi" značiće svaku individuu stariju od 18 godina koja koristi i/ili pristupa Aplikaciji i/ili Sadržajima aplikacije na Platformi.

,,Korisnički sadržaj" podrazumeva inicijalnu fotografiju i/ili sadržaj koji Vi uploadujete i/ili koristite uz pomoć Aplikacije.

2. Licenca i Svrha

Aplikacija, Sadržaj aplikacije i Rezultat su dostupni Korisniku pod sledećim uslovima: Korisniku odobravamo lično, besplatno, neprenosivo, neisključivo i nedodeljivo pravo da koristi Aplikaciju, Sadržaje aplikacije i Rezultat sa jedinim ciljem da pokušamo da Vam obezbedimo simulaciju Vaše idealne kože iz Korisničkih sadržaja za lične, nekomercijalne i privatne potrebe Korisnika i da Vam u skladu sa tim rezultatom preporučimo naše kozmetičke proizvode i neke svakodnevne savete da bismo Vam pomogli da postignete ovaj rezultat ( ,,Svrha").

Shvatate i prihvatate da korišćenje Aplikacije, Sadržaja aplikacije i/ili Rezultata na drugačiji način osim u strogoj saglasnosti sa Svrhom i kao što je jasno autorizovano u ovoj Licenci može da nanese štetu nama i/ili nosiocima naše licence i/ili drugim nosiocima prava i da ćete u ovom slučaju biti lično odgovorni za bilo kakvu neautorizovanu upotrebu Aplikacije, Sadržaja aplikacije i/ili Rezultata. Korisnik prihvata da nije stekao neko drugo pravo, bilo koje vrste, osim onog odobrenog u skladu sa uslovima ove licence.

Ova Licenca stupa na snagu od momenta upotrebe Aplikacije od strane Korisnika (ili, primenljivo, kada se klikne na ,,Prihvatam" (ili ekvivalentno) dugme locirano pre pristupa Korisnika Aplikaciji) i trajaće do prekidanja Licence sa naše strane. Mi možemo, bilo kada, da prekinemo Licencu i Vaš pristup celoj ili delovima Aplikacije bez prethodnog upozorenja. Takođe možemo, u bilo kom trenutku, da promenimo ili prekinemo, prema sopstvenom nahođenju, bilo koju ili sve usluge Aplikacije, ili da modifikujemo ove Odredbe i Uslove (uključujući Licencu ) u bilo kom trenutku .

3. Upotreba Aplikacije

Da biste pristupili i koristili Aplikaciju možda će biti potrebno da (i ) popunite formular za prijavu , i/ili (ii ) kliknite na ,,Prihvatam " dugme (ili ekvivalent), kako biste prihvatili ove Odredbe i Uslove.

a. Korisnički sadržaj i Rezultat


Možete samo da koristite i/ili uploadujete Korisnički sadržaj i/ili Rezultat pogodan za Aplikaciju. Ne smete da koristite Korisnički Sadržaj i/ili Rezultat koji (i ) je vređajući, preteći, uznemiravajući, uvredljiv, nezakonit, neproveren, neovlašćen, zlonameran, štetan, klevetnički, maliciozan, vulgaran, pun mržnje, nepristojan ili lažan, netačan ili obmanjujući, ( ii ) predstavlja nekoga ko nije odobrio takvu tvrdnju, (iii ) krši privatnost ili sliku i promotivna prava drugih, ili (iv ) krši imovinska, vlasnička ili prava intelektualne svojine (uključujući autorsko pravo i prava na patente) drugih.
Bićete isključivo odgovorni za Rezultate koje stvorite pomoću ove Aplikacije koji su u potpunosti Vaš izbor i Vaša ekskluzivna odgovornost  u slučaju potraživanja bilo koje treće strane u vezi sa upotrebom Rezultata.
Ovim izjavljujete i garantujete nam da (i ) posedujete ili imate sva potrebna prava i/ili ovlašćenja za korišćenje i/ili uploadovanje Korisničkih sadržaja i/ili Rezultata (ii) su sve informacije i/ili Korisnički sadržaji i/ili Rezultati koje objavite ili podnesete za objavljivanje tačne i ne dovode u zabludu .

b. Licenca za Korisničke sadržaje i Rezultat

Ovime nam odobravate besplatno, globalno, trajno, neopozivo, neisključujuće i podlicencno pravo i dozvolu da koristimo, menjamo, kopiramo, adaptiramo, preuzimamo, distribuiramo, modifikujemo i izrađujemo izvedena dela iz Korisničkog sadržaja i/ili Rezultata i/ili da prikazujemo taj Korisnički sadržaj i/ili Rezultat i bilo koju modifikaciju ili dela izvedena iz njega.

c. Modeli i sadržaj koji obezbeđuje Aplikacija

Aplikacija može da Vam učini dostupnim neke sadržaje Aplikacije (posebno ali bez ograničenja i sadržaja u vezi sa našim kozmetičkim proizvodima i/ili brendovima). Prihvatate i slažete se da su takvi sadržaji Aplikacije predmet prava intelektualne svojine i/ili prava slika i/ili drugih vlasničkih prava i da su dostupni isključivo u okviru Licence i u skladu sa Svrhom. Zato je svaka reprodukcija i/ili predstavljanje, u celini ili delimično, tih sadržaja Aplikacije, ili bilo kojih drugih predmeta od kojih su sastavljeni, na bilo kom mediju, za druge svrhe osim izričito opisanih u ovim Uslovima i Odredbama izričito zabranjeno.

4. Lični podaci

Možda će doći da prikupljanja ličnih podataka o Korisniku isključivo u svrhu prijema Vaše registracije i/ili Vašeg korišćenja Aplikacije. Takvi lični podaci (koji mogu da sadrže fotografiju ili bilo kakav Korisnički sadržaj koji prijavite) će biti predmet automatske obrade. Prihvatate i slažete se da se da Vaši lični podaci (uključujući Vaše fotografije) mogu biti prebačeni van Evropske unije na naše treće ugovorne strane i pružaoce usluga koji rade sa nama za potrebe pružanja usluga koje se odnose na Aplikaciju i/ili Rezultat. U skladu sa važećim zakonom u vezi sa zaštitom podataka, imate pravo na pristup, ispravku, prigovor i brisanje podataka koji se odnose na Vas. Ovo pravo možete da ostvarite bilo kada tako što ćete nam poslati e-mail sa dokazom o Vašem identitetu na sledeću adresu: [DOPUNITI].

Mi ćemo održavati poverljivost ličnih podataka poslatih od strane Korisnika u okviru korišćenja Aplikacije.

5. Ograničenja odgovornosti

Prihvatate i slažete se da ste bili obavešteni da je Aplikacija, Sadržaj aplikacije i/ili Rezultat obezbeđen ,,kao što je" i naročito razumete da:
- koristite Aplikaciju na svoj sopstveni rizik;
-mi i/ili nosioci naše licence ne obezbeđujemo nikakve garancije, uključujući , ali ne ograničavajući se na, one u vezi sa skrivenim manama, konformizmom,  prilagođenošću za određenu upotrebu ili namenu, i ne povredom autorskih prava i ne garantujemo da su Aplikacija, Sadržaji aplikacije i/ili Rezultat (i ) u skladu sa zahtevima Korisnika ili njegovog računarskog okruženja ili njegove internet/ telekomunikacione konekcije, (ii ) efikasni, precizni, bez prekida, bezbedni, bez grešaka, bez rizika od greške ili dostupni, (iii ) oslobođeni od infekcije virusima, wormovima, trojanskim konjima ili bilo čime drugim što manifestuje kontaminaciju ili destruktivne osobine, da ne sadrže materijal koji neki pojedinci mogu smatrati nepoželjnim, pogodnim za bilo koju svrhu; (iv )da će Rezultat biti zadovoljavajući za Vas i/ili ispuniti Vaše zahteve prilikom stvarne kupovine tog proizvoda i/ili da će biti realan.

6. Uslovi učešća u Programu


Ovi Opšti uslovi će u celosti biti primenjivi i na Program 100 dana & 100 žena, za sve vreme njegovog trajanja (15.2.-26.5.2014), a ovaj odeljak Opštih uslova će važiti uopšteno na Aplikaciju I nakon isteka Programa, u meri u kojoj to primenljivo.

Program podrazumeva izbor 100 kandidatkinja koje će u periodu od 100 dana, I to počev od 15.2.2014 I zaključno sa 26.5.2014, na osnovu izvršene dijagnoze idealne kože,  uz korišćenje Aplikacije u skladu sa ovim Opštim uslovima, dobiti odgovarajuće Vichy proizvode. Svakoj od izabranih kandidatkinja će biti dodeljeni po 3 Vichy proizvodi linije koja odgovara sprovedenoj dijagnozi idealne kože, za potrebe nege u periodu trajanja Programa.

Pravo da se prijave za učešće u Programu imaju sve punoletne osobe ženskog pola, sa prebivalištem u Srbiji, koje najkasnije do 1.1.2014 godine pristupe Aplikaciji, na način predviđen ovim Opštim uslovima, izvrše dijagnozu idealne kože, te naznače koju liniju Vichy proizvoda bi želele da testiraju.

Izbor 100 učesnica u Programu izvršiće Vichy-jev tim eksperata, na osnovu analize izvršenih dijagnoza idealne kože, životnog doba prijavljenih kandidatkinja, te svojstava proizvoda koji se koriste, a sa ciljem da se obuhvati što više različitih dijagnoza i tipova kože, za sve linije proizvoda. Izbor 100 kandidatkinja će biti izvršen u roku od 15 dana po isteku roka za prijavljivanje. Izabrane učesnice će biti kontaktirane od strane Vichy-a I biće dogovoren način dostavljanja proizvoda.


Učesnice Programa preuzimaju obavezu da najmanje jednom nedeljno, na portal Vichy-a napišu i postave svoje dotadašnje iskustvo u korišćenju dobijenih proizvoda. Neispunjavanje ove obaveze tokom celog trajanja programa može dovesti do isključenja iz Programa, u kom slučaju Vichy ima pravo da u Program uključi druge, nove učesnice.

Vichy zadržava pravo da ne odobri objavljivanje bilo kog iskustva, kao I da izvrši njegovo prilagođavanje, u skladu sa ovim Opštim uslovima, sa jedinim ciljem da se osigura potreban nivo objavljenih sadržaja koji odgovara imidžu Vichy-a.

Po završetku Programa, u roku od 15 dana, ekspertski tim Vichy-a će izabrati jednu učesnicu koja je svojim redovno objavljivanim iskustvima, te njihovim sadržajem, najvernije prenela utiske u pogledu efekata primene Vichy proizvoda. Izabrana učesnica stiče pravo na poklon - rezultat idealne diagnoze kože.
Dobitnica će biti kontaktirana od strane Vichy-a, u roku od 7 dana od izbora radi dogovora o preuzimanju poklona.